DISCLAIMER


Doelstelling van deze website is uitsluitend educatief en informatief.

De webmaster heeft getracht om zo veel mogelijk teksten en afbeeldingen te gebruiken die vrij van rechten zijn. Waar dit niet geheel duidelijk was heeft de webmaster de bron(nen) vermeld.

Het is geenzins de bedoeling van de webmaster om misbruik te maken van eventuele rechten !

Desalniettemin kunnen er mensen zijn die menen rechten te kunnen doen gelden op gebruikte teksten en/of afbeeldingen. Deze rechthebbenden worden met klem verzocht om dit middels email aan de webmaster kenbaar te maken. De bewuste stuk(ken) tekst of afbeelding(en) zal dan onmiddellijk van de site worden verwijderd of er zal bronvermelding plaatsvinden al naar gelang de wens(en) van de rechthebbende(n).

De webmaster is op geen enkele wijze aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor de opmaak en inhoud van websites die middels links kunnen worden bezocht.

De op de website getoonde informatie is met grote zorgvuldigheid verzameld. De webmaster is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gebeurtenissen of gebruikt cijfermateriaal. De webmaster geeft geen enkele garantie voor de juistheid van de weergegeven informatie.

De auteur van deze website is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of verlies (zowel lichamelijk als materieel) door het gebruik van de op deze website gevonden informatie! Gebruik van de informatie op deze website is geheel op eigen risico.Purpose of this website is purely educational and informative.

The webmaster has tried to use as many texts and images as possible that are free of rights. Where this was not entirely clear, the webmaster has stated the source(s).

It is by no means the intention of the webmaster to abuse any rights!

Nevertheless, there may be people who believe they can assert rights to used texts and/or images. These rights holders are urged to make this known to the webmaster by email. The relevant piece(s) of text or image(s) will then be immediately removed from the site or the source will be quoted, depending on the wish(es) of the rightful owner(s).

The webmaster is in no way liable or responsible for the layout and content of websites that can be visited via links.

The information shown on the website has been collected with great care. The webmaster is not liable for any inaccuracies of events or figures used. The webmaster does not guarantee the correctness of the information displayed.

The author of this website is in no way liable for damage or loss (both physical and material) through the use of the information found on this website! Use of the information on this website is entirely at your own risk.Copyright © by R.Brouwer 1996 -   -  All rights reserved  -  Content may not be used without permission
E-mail: Rene.Brouwer@worldwar1.nl